Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.2 (procedura przyspieszonego wyboru projektów) - po protestach

data publikacji: 16-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 24.05.2010 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (procedura przyspieszonego wyboru projektów).

LISTA wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (procedura przyspieszonego wyboru projektów).

Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/8.1.2/1/10
 
Lp.**
 
Numer wniosku KSI
 
Nazwa beneficjenta
 
Siedziba beneficjenta
 
Tytuł projektu
 
Średnia ocen
Proponowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia wniosku
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów
-
-
-
-
-
-
-
-
Projekty odrzucone
1
POKL.08.01.02-30-010/10
 
Fundacja Aktywności Lokalnej
 
ul. Lipowa 6A, 62-040 Puszczykowo
 
45+ Pracują na plus
 
55,5
0
Wniosek nie otrzymał wymaganego minimum w punkcie 3.2,3.4 oraz IV

* niepotrzebne skreślić;
**liczba porządkowa przyznana w momencie złożenia wniosku do IOK;