Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL

data publikacji: 17-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 25.05.2010 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.1.3/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych 

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego* w ramach konkursu Nr POKL/8.1.3/1/10
 
Lp.**
 
Numer wniosku KSI
 
Nazwa beneficjenta
 
Siedziba beneficjenta
 
Tytuł projektu
 
Średnia ocen
Proponowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia wniosku
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów
1
POKL.08.01.03-30-001/10
Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych imienia Cyryla Ratajskiego
ul. Głęboka 4/35, 61-553 Poznań
Wielkopolski Klub CSR - budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce
98
751 841,20
-
2
POKL.08.01.03-30-002/10
Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych imienia Cyryla Ratajskiego
ul. Głęboka 4/35, 61-553 Poznań
FLEXCORE - wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę Flexicurity w Wielkopolsce
92,5
518 400,00
-
3
POKL.08.01.03-30-003/10
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wronieckich Wroniecki Biznes
Popowo 2a, 64-100 Wronki
Filozofia LEAN drogą do sukcesu
71
498 812,00
-
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów, lecz nie przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu
-
-
-
-
-
-
-
-
Projekty odrzucone
-
-
-
-
-
-
-
-

* niepotrzebne usunąć
**projekty, które podlegały ocenie merytorycznej muszą być uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów