Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasada trwałości projektu w ramach PO KL

data publikacji: 25-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trwałość projektu, o której mowa w art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie koniecznie odnosi się do wszystkich zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stwierdzenie, czy zasada trwałości projektu będzie miała zastosowanie w danym projekcie finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie uzależnione od indywidualnej oceny danego projektu, tj. form wsparcia, które były realizowane w ramach tego projektu.
Dla projektów finansowanych z EFS, w których potencjalnie może występować problem trwałości projektu następujące warunki muszą być spełnione łącznie:

 1. beneficjentami projektów są firmy lub instytucje publiczne
  Ponieważ jako instytucje publiczne należy rozumieć wszystkie instytucje administracyjne na krajowym, regionalnym oraz lokalnym poziomie (np. urzędy gmin), należy przyjąć, że co do zasady zasada trwałości nie ma zastosowania do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe, bądź inne instytucje podobnego typu. 
 2. projekt przechodzi znaczącą modyfikację po jego zakończeniu
  O „znaczącej modyfikacji” w projektach finansowanych z EFS można mówić w przypadku gdy:
  • następuje zmiana charakteru własności (zmiana przeznaczenia) infrastruktury wynikającej z realizacji projektu (dotyczy aktywów zakupionych w projekcie w ramach cross-financingu, np. w ramach projektów pomocy technicznej); lub
  • u beneficjenta następuje zaprzestanie działalności produkcyjnej (działalność produkcyjna jest definiowana jako działalność, w wyniku której produkowane są dobra lub usługi; zaprzestanie działalności produkcyjnej niekoniecznie oznacza zaprzestanie całej działalności produkcyjnej danej firmy lub instytucji publicznej (np. firma, która prowadzi dwie działalności produkcyjne: produkcję samochodów (towarów) oraz bankowość (usługi) zaprzestaje produkcji samochodów); należy jednocześnie zaznaczyć, że przeniesienie własności nie oznacza zaprzestania działalności produkcyjnej: jeżeli jednak nowy właściciel decyduje się zaprzestać działalności produkcyjnej firmy lub instytucji publicznej, którą nabył, wystąpi zaprzestanie działalności produkcyjnej; co więcej, przeniesienie działalności produkcyjnej do innego regionu lub państwa członkowskiego również może być traktowane jako zaprzestanie działalności produkcyjnej).


W przypadku stwierdzenia jednego z ww. przypadków, w celu identyfikacji naruszenia zasady trwałości projektów, weryfikujemy, czy znacząca modyfikacja:

 1. wpływa na charakter projektu
  Jako „charakter projektu” rozumiemy głównie działania podejmowane w ramach projektu np. szkolenie czy zatrudnienie subsydiowane. 
 2. albo wpływa na warunki wdrażania projektu
  W tym przypadku należy porównać zmienione warunki wdrażania projektu z początkowym opisem oraz celem projektu, zgodnie z którymi projekt otrzymał dofinansowanie. 
 3. albo daje nieuzasadnioną korzyść firmie
  Przypadek „nieuzasadnionej korzyści” będzie występować wyłącznie w projektach objętych regułami pomocy publicznej, w przypadku gdy odbiorca pomocy uzyskuje przewagę ekonomiczną, której nie uzyskałby bez pomocy, którą otrzymał w ramach projektu. W związku z tym, w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (w tym wyłączenie blokowe) problem „nieuzasadnionej korzyści” zawsze powinien być rozważany. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie dotyczy to pomocy de minimis (jako że nie zakłóca lub zagraża konkurencji na rynku europejskim).


Mając na uwadze powyższe, w celu stwierdzenia, czy zasada trwałości projektu została złamana, dana instytucja powinna ocenić indywidualny przypadek, biorąc pod uwagę charakter projektu, warunki zaprzestania działalności produkcyjnej oraz warunki, zgodnie z którymi została udzielona pomoc beneficjentowi.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że Komisja Europejska opracowała projekt zmiany rozporządzenia 1083/206, w którym znacząco ulegają modyfikacji zapisy dot. stosowania art. 57 w projektach finansowanych z EFS. Zgodnie ze zmienioną propozycją trwałość projektu będzie odnosić się do:

 • niektórych projektów współfinansowanych z EFS, co do których mają zastosowanie przepisy o obowiązku utrzymania inwestycji dofinansowanej na zasadach pomocy publicznej; 
 • inwestycji w infrastrukturę i inwestycji produkcyjnych, (a nie np. projektów informacyjnych, promocyjnych, czy też projektów doradczych lub dot. udziału w targach).


Zmiana ma wejść w życie z mocą od początku okresu programowania 2007-2013.

Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek zachowania zasady trwałości rezultatów, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.