Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – projekty konkursowe w 2010 roku

data publikacji: 25-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż obecnie prowadzony jest nabór wniosków w ramach niżej wymienionych konkursów PO KL, a poniższa tabela obrazuje alokację oraz stan zakontraktowania środków zaplanowanych na konkursy w 2010 roku.

Działanie/Poddziałanie
PO KL
Numer Konkursu
Alokacja
Stan zakontraktowania
6.1.1
PO KL/6.1.1/2/10
15 631 584,00 PLN
0,00 PLN
6.2
PO KL/6.2/1/10
20 660 469,00 PLN
0,00 PLN
6.3
PO KL/6.3/1/10
 883 047,00 PLN
0,00 PLN
7.2.1
PO KL/7.2.1/1/10
21 880 920,00 PLN
0,00 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/1/10
10 000 000,00 PLN
4 807 631,00 PLN
8.1.2
PO KL/8.1.2/2/10
7 941 207,47 PLN
0,00 PLN
8.1.3
PO KL/8.1.3/1/10
2 385 138,08 PLN
0,00 PLN
8.2.1
PO KL/8.2.1/1/10
7 976 482,94 PLN
0,00 PLN
9.1.1
PO KL/9.1.1/1/10
15 261 777,00 PLN
0,00 PLN
9.1.2
PO KL/9.1.2/1/10
10 137 006,00 PLN
0,00 PLN
9.2
PO KL/9.2/1/10
32 368 768,00 PLN
0,00 PLN
9.4
PO KL/9.4/1/10
6 080 839,00 PLN
0,00 PLN

 

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkursy w ramach następujących Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały zawieszone:

  • dnia 27 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 
  • dnia 30 marca br. konkurs w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, 
  • dnia 27 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  • dnia 16 marca br. konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 
  • dnia 15 czerwca br. iż konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. 
  • dnia 2 kwietnia br. konkurs w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, 
  • dnia 29 marca br. konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
  • dnia 26 maja br. konkurs w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zostaje zawieszony.


Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż konkurs w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zostaje zawieszony z dniem 28 czerwca br.