Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej

data publikacji: 28-06-2010

W związku z tym, że w ramach PO KL realizowane są projekty zawierające pomoc publiczną Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie zasad sprawozdawczości o udzielonej pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 32 ust. I ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z poźn. zm.) do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zobowiązane są wszystkie podmioty udzielające pomocy. Rolę podmiotów udzielających pomocy w ramach komponentu regionalnego PO KL pełnią: Instytucja Pośrednicząca oraz beneficjenci (np. firmy szkoleniowe, organizacje pozarządowe, instytucje dialogu społecznego). Oznacza to, że beneficjenci PO KL udzielający pomocy publicznej są zobowiązani do wypełniania obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 32 ust. I ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ponadto, w przypadku podmiotów, które z jednej strony są beneficjentami pomocy (wykorzystują pomoc na własne potrzeby), a z drugiej strony podmiotami udzielającymi pomocy (pomoc przekazują na rzecz innych organizacji), udzielona pomoc powinna być wykazana w dwóch odrębnych sprawozdaniach o udzielonej pomocy (O sprawozdaniach mowa w § 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). Oznacza to, że w zakresie pomocy udzielonej beneficjentowi sprawozdanie przygotowuje IP, natomiast w zakresie pomocy udzielonej przez beneficjenta innym podmiotom (przedsiębiorcom), pomoc ta powinna być wykazana w sprawozdaniu przez projektodawcę.

Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej należy przekazywać bezpośrednio do Prezesa UOKiK. Ponadto podmioty udzielające pomocy mają obowiązek przekazywania do Prezesa UOKiK wyłącznie jednego sprawozdania za dany okres sprawozdawczy bez względu na źródło, podstawę prawną, rodzaj, przeznaczenie wsparcia, a także realizowany projekt.

Należy pamiętać, że obowiązek sprawozdawczy powstaje w momencie zawarcia umowy o dofinansowanie. Natomiast terminy przekazywania sprawozdań do Prezesa UOKiK odnoszą się do okresów sprawozdawczych, podczas których beneficjenci udzielają pomocy, a więc zawierają z innymi podmiotami (przedsiębiorcami) umowy o wsparciu stanowiącym pomoc. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK, beneficjenci PO KL udzielający pomocy publicznej powinni przekazywać informacje do IP o przesłaniu do Prezesa UOKiK sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej lub przesłaniu informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów beneficjentów PO KL obecnie nie dotyczą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzielaniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2010 r., Nr 6, poz. 32). Beneficjenci PO KL mają obowiązek przekazywać sprawozdania w tradycyjny sposób, czyli zgodnie z § 6 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach na rzecz sektora finansów publicznych.