Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Rozliczenie 70% środków dofinansowania projektów PO KL

data publikacji: 28-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786), w przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niższej jednak niż 70%, dotychczas otrzymanej zaliczki.

W związku z powyższym podejmując decyzję o zatwierdzeniu do wypłaty kolejnej transzy dofinansowania w ramach PO KL i oceniając ten fakt w kontekście poniesienia przez beneficjenta wydatków w wysokości min. 70% przekazanych środków, Instytucja Zarządzająca PO KL stoi na stanowisku, iż należy wziąć pod uwagę stan na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność i uwzględnić zarówno środki faktycznie przekazane beneficjentowi, w tym również po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, jak i te, co do których Instytucja Pośrednicząca, będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, dokonała zlecenia płatności do BGK na rzecz beneficjenta.