Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendia dla doktorantek/ doktorantów – ogłoszenie naboru wniosków w ramach VI edycji projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok akademicki 2013/2014

data publikacji: 19-11-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego doktorantom wielkopolskich uczelni wyższych / jednostek naukowych realizującym prace doktorskie wpisujące się w kierunki matematyczno-przyrodnicze i technologiczne.

Dokumenty

Zgodnie z § 4 Regulaminu Stypendialnego warunkiem ubiegania się o stypendium i wsparcie towarzyszące jest złożenie przez doktoranta następujących dokumentów:

 1. Wniosku o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego – załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego (do pobrania: .doc);
 2. zawodowego/naukowego curriculum vitae (CV), czytelnie (tzn. pełnym imieniem i nazwiskiem) podpisanego przez Wnioskującego,
 3. oryginału zaświadczenia z jednostki organizacyjnej uczelni lub jednostki naukowej, wydanego nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych przed dniem złożenia Wniosku, który:
 • potwierdza, że Wnioskujący jest uczestnikiem studiów doktoranckich w rozumieniu § 2 pkt 1 ppkt a Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać, na którym roku studiów jest obecnie Doktorant
  lub
 • potwierdza wszczęcie przewodu doktorskiego Wnioskującego, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt b Regulaminu Stypendialnego. Zaświadczenie musi wskazywać datę otwarcia przewodu doktorskiego;
 1. wersji elektronicznej Wniosku zawierającej skan Wniosku oraz skany wszystkich ww. dokumentów (tj. skany dokumentów wypełnionych i podpisanych). Muszą być one zapisane na płycie CD/DVD w osobnych plikach w formacie PDF lub JPG lub TIFF. Zaleca się zapisywanie wszystkich stron Wniosku w jednym pliku (analogicznie załączników). Płytę należy opisać zgodnie z następującym wzorem: Imię i nazwisko, tytuł rozprawy doktorskiej.

Wersja elektroniczna Wniosku musi być tożsama z wersją pisemną tj. identyczna w każdym elemencie, w tym merytorycznie i graficznie. W przypadku wykrycia jakichkolwiek różnic Wniosek zostaje odrzucony i Wnioskującemu nie przysługuje prawo uzupełnienia. Brak tożsamości wersji elektronicznej i pisemnej Wniosku stanowi przesłankę jego odrzucenia na każdym etapie realizacji projektu.

Termin

Wnioski można składać w terminie od 19 listopada 2013 r. do 16 grudnia 2013 r. włącznie.

Miejsce składania wniosków

Wszystkie ww. dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Stypendia dla doktorantów”:

 • osobiście w Sekretariacie WUP w Poznaniu przy ul. Św. Wawrzyńca 11, 60-539 Poznań (pokój nr 11, I piętro, budynek „E” WUP w Poznaniu)
  lub
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań (decyduje data wpływu Wniosku do WUP w Poznaniu).

Spotkanie informacyjne

W dniu 29 listopada 2013 r. w sali nr 55 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek „B”) o godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Podczas spotkania zostaną przedstawione warunki ubiegania się o stypendium i wsparcie towarzyszące, w tym dokumenty niezbędne w procedurze aplikacyjnej.

Udział w spotkaniu jest nieobowiązkowy.

Kontakt

Szczegółowych informacji dotyczących zasad rekrutacji, warunków i trybu przyznawania stypendiów udzielają pracownicy WUP w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03.

Do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego (.doc);
 2. Karta oceny formalnej (.pdf);
 3. Karta oceny merytorycznej eksperta (.pdf);
 4. Karta podsumowująca ocenę Wniosku (.pdf);
 5. Oświadczenie dotyczące podwójnego finansowania (.doc);
 6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (.pdf)
 7. Zakres danych osobowych uczestnika projektu (.pdf)
 8. Umowa Stypendialna (.pdf);
 9. Ankieta ewaluacyjna (.doc);
 10. Sprawozdanie z realizacji pracy doktorskiej (.doc);
 11. Oświadczenie dotyczące promocji Projektu (doc);
 12. Oświadczenie o nawiązaniu współpracy (.doc).

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego