Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stypendium stażowe w przypadku bonu stażowego

data publikacji: 02-03-2016

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój informuje, iż w przypadku realizacji bonu stażowego zgodnie z art. 66l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z art. 53 ust. 1 i ust. 4-8, uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe określone w kwocie miesięcznej za każdy miesiąc odbywania stażu. Przyznanie bonu stażowego, tj. gwarancji skierowania do odbycia stażu u pracodawcy, następuje na podstawie określonego dla bezrobotnego IPD. O ile zatem IPD uczestnika projektu przewiduje bon stażowy jako adekwatną formę wsparcia, to nawet w sytuacji gdy jedynie część bonu stażowego zrealizowana została w ramach projektu EFS możliwe jest uznanie za kwalifikowane tej części wydatków poniesionych na finansowanie bonu stażowego, która dotyczy okresu realizacji projektu. Pozostałe wydatki związane z bonem stażowym należy w takiej sytuacji sfinansować ze środków podstawowego algorytmu Funduszu Pracy (przeznaczonych na zadania inne niż projekty współfinansowane z EFS).

W związku z powyższym należy pamiętać, iż dniem zakończenia udziału w projekcie będzie ostatni dzień finansowania stażu ze środków EFS. Od tego dnia należy monitorować tzw. wskaźniki rezultatu bezpośredniego, odnoszące się do sytuacji uczestnika w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, oraz należy weryfikować spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej. W związku z tym w przypadku kontynuacji udziału danej osoby w stażu (po zakończeniu jego finansowania w projekcie) przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, nie będzie możliwe odnotowanie rezultatów bezpośrednich dotyczących jej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie, tzn. nie będzie możliwe m. in. podjęcie pracy przez daną osobę. Powyższe rozwiązanie może przyczynić się tym samym do niezrealizowania celów określonych w projekcie.