Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS

data publikacji: 07-03-2016

WUP w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Ministerstwa Rozwoju w zakresie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w kontekście realizacji projektów finansowanych ze środków EFS z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Zgodnie z pkt 1 podrozdziału 8.6 ww. Wytycznych w projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków:

  1. stawki jednostkowe,
  2. kwoty ryczałtowe,

z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z ww. uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne w stosunku do wszystkich zadań w tym projekcie, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6. Zgodnie z pkt 3 podrozdziału 6.6 Wytycznych, w przypadku gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane z zastosowaniem trybu o którym mowa w podrozdziale 6.5, działania/zadania te rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków, co w praktyce oznacza brak możliwości realizacji projektu o wartości poniżej 100.000 EUR wkładu publicznego, w ramach którego wszystkie zadania są planowane do realizacji
z zastosowaniem trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.5. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest z zastosowaniem trybu, o którym mowa w podrozdziale 6.5, w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.

Podrozdział 6.5 Wytycznych – Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji przedstawia dodatkowe warunki udzielania zamówień publicznych w ramach projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), dalej: „ustawa pzp” oraz warunki udzielania zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.3 Wytycznych. Z pkt 1 lit. b sekcji 6.5.3 Wytycznych wynika natomiast, że zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych uproszczoną metodą, o której mowa w podrozdziale 6.6 i 8.6 Wytycznych.

Z powyżej przywołanych zapisów Wytycznych czytanych łącznie wynika zatem, że zasady konkurencyjności nie stosuje się do zamówień udzielanych w ramach kwoty ryczałtowej/stawek jednostkowych oraz kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem w ramach projektów EFS. Natomiast ustawa pzp nie zwalnia beneficjenta udzielającego zamówienie publiczne w ramach projektu rozliczanego uproszczoną metodą z obowiązku jej stosowania, w związku z czym beneficjenci wskazani w art. 3 tejże ustawy mają obowiązek jej stosowania również podczas wydatkowania środków rozliczanych na podstawie uproszczonych metod.