Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie okresu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

data publikacji: 06-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na umożliwienie jak największej liczbie podmiotów złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) okres naboru wniosków ulega wydłużeniu do dnia 31.08.2016 r. do godziny 15:30.

Końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) został wydłużony do dnia 31.08.2016 r. do godziny 15.30.

W związku z powyższym zmieniony został Rozdział II, pkt. 2.1 oraz pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16.

Do pobrania: