Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15

data publikacji: 26-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Zgodnie z pkt. 2.5.24 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.09.2016 r.