Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

data publikacji: 28-02-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do 30.04.2017 r.

Jednocześnie zaznacza się, iż termin rozstrzygnięcia konkursu określony w Regulaminie konkursu nie ulega zmianie.