Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju w kwestii możliwości realizacji stażu u kilku pracodawców

data publikacji: 19-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju w kwestii możliwości realizacji stażu u kilku pracodawców.

W Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, co do zasady nie ma formalnego zakazu realizacji stażu u kilku pracodawców. Należy jednak mieć na uwadze, że staż to nabywanie przez osobę bezrobotną lub osobę bierną zawodowo umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych i odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym m. in. zakres obowiązków.

W opinii Instytucji Zarządzającej POWER, staż powinien być realizowany u jednego podmiotu przyjmującego na staż, gdyż pozwala to na lepsze przygotowanie zawodowe osoby młodej i zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego a także zapoznanie się ze specyfiką danego zawodu czy miejsca pracy. Ponadto, należy pamiętać, że odbywa się on na podstawie umowy i programu, który jednoznacznie powinien określać jakie cele są stawiane przed stażystą. Realizacja staży u kilku podmiotów może nie gwarantować efektów jakie stażysta ma osiągnąć.