Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju w sprawie możliwości odbywania staży realizowanych w ramach EFS w NGO

data publikacji: 19-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju w sprawie możliwości odbywania staży realizowanych w ramach EFS w NGO.

Zgodnie z pierwszą wersją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które obowiązywały do 2 listopada 2016 r. w części dotyczącej realizacji staży był przypis mówiący o tym, że staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas formę wolontariatu. W obowiązującej wersji ww. Wytycznych, która weszła w życie 2 listopada 2016 r. i ma zastosowanie do konkursów i naborów ogłaszanych po wejściu w życie nowej wersji dokumentu, czyli w przypadku Wytycznych w obszarze rynku pracy od 2 listopada 2016 r., przypis ten został usunięty tak, by nie ograniczać możliwości realizacji staży w organizacjach pozarządowych.

Jednocześnie na podstawie starej wersji Wytycznych dotyczących rynku pracy jest możliwość realizacji staży w organizacjach pozarządowych. W opinii IZ POWER, jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i chce przyjąć uczestnika projektu na staż do wykonywania zadań, które realizuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej to wówczas taką formę wsparcia należy traktować jako staż, który powinien spełnić wszystkie wymagania określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.