Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju dotyczące kwalifikowania kursów i szkoleń zawodowych do właściwej kategorii usług aktywnej integracji

data publikacji: 19-12-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju dotyczące kwalifikowania kursów i szkoleń zawodowych do właściwej kategorii usług aktywnej integracji.

 Decyzja w sprawie przypisania kursów i szkoleń zawodowych do usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym lub edukacyjnym należy do właściwej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym. Jednocześnie zwraca się uwagę, że kwalifikacja do odpowiedniego typu usług powinna zależeć od celu, w jakim realizowane są przedmiotowe usługi. Jeśli ostatecznym celem realizacji szkoleń i kursów zawodowych jest podjęcie zatrudnienia przez osobę bezrobotną lub bierną zawodowo (aktywizacja zawodowa), tj. osoba jest wyposażona w kwalifikacje zawodowe, które zostaną przez nią wykorzystane do uzyskania zatrudnienia – będą one miały charakter usług o charakterze zawodowym. Natomiast jeśli podjęcie kursów i szkoleń ma prowadzić do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji osób już pracujących – tj. kwalifikacje zawodowe osoby zostaną dostosowane do potrzeb rynku pracy, to przedmiotowe kursy/szkolenia mają cel edukacyjny i należy je zakwalifikować do usług o charakterze edukacyjnym.

 Powyższe zasady należy stosować zarówno na gruncie obowiązujących do 24 października 2016 r. zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, jak i odnośnie znowelizowanej 24 października 2016 r. wersji Wytycznych.