Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia dotyczące sposobu inicjowania formularzy monitorowania uczestników projektu

data publikacji: 15-03-2016

W związku ze zgłoszeniami przekazywanymi przy użyciu Service Desk Centralnego Systemu Teleinformatycznego na temat sposobu inicjowania formularzy monitorowania uczestników projektów, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje stanowisko Ministerstwa Rozwoju w przedmiotowej sprawie.

Obecnie nowotworzony formularz monitorowania danych inicjuje się każdorazowo danymi z formularza ostatnio przesłanego, tj. z najpóźniejszą datą w polu data przesłania formularza, a nie za najpóźniejszy okres „od do”. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, w której nastąpi poprawa przez beneficjenta formularza monitorowania uczestników, a poprawiany formularz zostanie przesłany do Instytucji Pośredniczącej już po przekazaniu formularza za okres następny. W celu zmniejszenia ryzyka błędnego zainicjowania danych na formularzu, beneficjent bezpośrednio po przesłaniu aktualnego formularza za dany okres, powinien zainicjować proces tworzenia kolejnego i zapisać formularz w statusie W przygotowaniu. IZ poinformowała również, że trwają prace mające na celu zmianę powyższego rozwiązania.

Jednocześnie, należy mieć na uwadze, iż na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej (http://www.efs.wup.poznan.pl) upubliczniane są aktualne wersje instrukcji Użytkownika B (beneficjenta), na którą składają się Podręcznik beneficjenta oraz załączniki, tj. słownik głównych pojęć i testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników oraz uszczegółowienie podręcznika w ramach PO WER. Na chwilę obecną najnowszą wersją Podręcznika beneficjenta jest wersja 1.4, a uszczegółowienie Podręcznika dla PO WER udostępnione przez IZ PO WER to wersja 1.1.