Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia dotyczące staży

data publikacji: 16-03-2016

Zgodnie z art. 66l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w związku z art. 53 ust. 1 i ust. 4-8, uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe określone w kwocie miesięcznej za każdy miesiąc odbywania stażu.

Przyznanie bonu stażowego, tj. gwarancji skierowania do odbycia stażu u pracodawcy, następuje na podstawie określonego dla bezrobotnego IPD. O ile zatem IPD uczestnika projektu przewiduje bon stażowy jako adekwatną formę wsparcia, to nawet w sytuacji gdy jedynie część bonu stażowego zrealizowana została w ramach projektu EFS możliwe jest uznanie za kwalifikowane tej części wydatków poniesionych na finansowanie bonu stażowego, która dotyczy okresu realizacji projektu. Pozostałe wydatki związane z bonem stażowym należy w takiej sytuacji sfinansować ze środków podstawowych algorytmu Funduszu Pracy (przeznaczonych na zadania inne niż projekty współfinansowane z EFS).

Przyjęcie powyższego rozwiązania (finansowanie w ramach projektu jedynie części okresu, w którym staż jest realizowany) implikuje jednak, że ostatni dzień finansowania stażu ze środków EFS, będzie tożsamy z dniem zakończenia udziału w projekcie. Od tego dnia należy monitorować tzw. wskaźniki rezultatu bezpośredniego, odnoszące się do sytuacji uczestnika w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, oraz należy weryfikować spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej. W związku z tym należy pamiętać, że w przypadku kontynuacji danej osoby w stażu (po zakończeniu jego finansowania w projekcie) przez okres dłuższy niż 4 tygodnie, nie będzie możliwe odnotowanie rezultatów bezpośrednich dotyczących jej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie, tzn. nie będzie możliwe m.in. podjęcie pracy przez daną osobę. Powyższe rozwiązanie może przyczynić się tym samym do niezrealizowania celów określonych
w projekcie.

Ponadto zgodnie z ogólnymi zasadami wsparcie dla osoby kwalifikującej się jako uczestnik powinno być finansowane w okresie realizacji projektu. W świetle powyższego, należy więc zminimalizować ryzyko finansowania wsparcia osób po zakończeniu projektu np. poprzez wydłużenie okresu jego realizacji.