Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia IZ PO WER dotyczące stypendiów szkoleniowych i stażowych

data publikacji: 27-06-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia wyjaśnienia IZ PO WER w kwestii uwzględnienia w projektach konkursowych stypendiów szkoleniowych i stażowych.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy, osobom uczestniczącym w szkoleniu w ramach projektu EFS przysługuje stypendium szkoleniowe. Zatem w opinii IZ POWER wypłata stypendiów szkoleniowych powinna być zagwarantowana w każdym projekcie oferującym takie wsparcie.

Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy w latach 2014-2020 jest realizowane przez powiatowe urzędy pracy, w projektach, w których mogą wziąć udział wyłącznie osoby zarejestrowane jako bezrobotne oraz przez inne podmioty wyłonione w drodze konkursów organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy. W projektach pozakonkursowych realizowanych przez PUP-y, które zobowiązane są do stosowania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby bezrobotne mają zagwarantowaną wypłatę stypendiów szkoleniowych. W przypadku wsparcia realizowanego w trybie konkursowym, należy mieć na uwadze, że w dużej mierze skierowane jest ono do osób biernych zawodowo oraz do osób bezrobotnych, ale niezarejestrowanych jako bezrobotne, które nie mogą skorzystać ze wsparcia powiatowych urzędów pracy i bardzo często nie mają prawa do zasiłku.

Z uwagi na fakt, że wsparciem obejmowane są osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zagwarantowanie takim osobom wsparcia towarzyszącego jakim jest m. in. wypłata stypendiów szkoleniowych czy stażowych jest działaniem uzasadnionym i stanowi dodatkowy bodziec zachęcający takie osoby do wzięcia udziału w projekcie, który ma na celu powrót takiej osoby na rynek pracy. Ponadto, ww. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w szczególności w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zatem nie może być sytuacji, że osoba obejmowana wsparciem w ramach działań konkursowych otrzymuje gorsze warunki aktywizacji zawodowej niż klient publicznych służb zatrudnienia.