Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wykazywanie danych osób uczestniczących w projektach EFS w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 (dot. statusu uczestnika oraz sytuacji osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie)

data publikacji: 10-01-2017

                                         

WUP w Poznaniu przypomina, iż w ramach prowadzonego w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 monitorowania uczestników projektów współfinansowanych ze środków EFS należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Podręczniku Beneficjenta. Aktualna wersja podręcznika znajduje się w zakładce Obowiązujące akty prawne, dokumenty i wytyczne.

Przystępując do wykazywania danych uczestników w SL2014 w ramach funkcjonalności Monitorowanie uczestników projektu należy zwrócić uwagę na:

1. Prawidłowe określenie statusu uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu, który jest podstawą do wyliczania wartości wskaźników produktu.

Zgodnie ze Słownikiem głównych pojęć stanowiącym załącznik nr 1 do Podręcznika Beneficjenta zakwalifikowanie uczestnika projektu do kategorii Osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej ma miejsce w przypadku uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem wybranych grup.

Do kategorii Osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej należy zaliczyć:

  • osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,
  • byłych więźniów,
  • narkomanów,
  • osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań,
  • osoby z obszarów wiejskich (wg DEGURBA to obszar słabo zaludniony - kod klasyfikacji 3).

Kategoria Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, z wyłączeniem: osób z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Osoby o ww. cechach powinny zostać wykazane w ramach pozostałych możliwych do uzupełnienia w formularzu statusów.

Ponadto nie należy wykazywać niekorzystnej sytuacji dot. płci, statusu na rynku pracy (np. długotrwałe bezrobocie), wieku lub osiągnięcia wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1.

W przypadku, kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z powodu wykształcenia) i jest jednocześnie np. osobą niepełnosprawną, należy ją wykazać w obu polach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).

Uwaga: Kwalifikacja uczestnika projektu do kategorii Osób znajdujących się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej ze względu na kategorię obszaru wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) odbywa się w momencie jego przystąpienia do projektu. W przypadku konieczności aktualizacji danych teleadresowych uczestnika, zmianie nie ulega obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) wynikający z miejsca zamieszkania, z którego uczestnik zakwalifikował się do udziału w projekcie. W związku z powyższym informacje dot. statusu nie powinny być aktualizowane w trakcie lub po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie.

2. Prawidłowe wykazywanie sytuacji osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo w momencie zakończenia udziału w projekcie, która jest podstawą do wyliczania wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dn. 25 lipca 2016 r. w formularzu zawierającym dane uczestników projektu w polach Sytuacja (1) lub (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie nie powinno się wykazywać, iż osoba kontynuuje zatrudnienie jeśli w momencie przystąpienia do udziału w projekcie była bezrobotna lub bierna zawodowo. W przypadku takich osób nie można mówić o kontynuacji zatrudnienia, ale o jego podjęciu.

Uwaga: Uczestnika, który został objęty wsparciem w postaci prac interwencyjnych i po okresie refundacji wsparcia z EFS (tj. zakończeniu udziału w projekcie w przypadku, kiedy była to ostatnia forma wsparcia) jego wynagrodzenie było finansowane przez pracodawcę należy uznać za osobę, która podjęła pracę. Zmienił się bowiem status danej osoby na rynku pracy w odniesieniu do sytuacji sprzed udziału w projekcie (z bezrobotnej na pracującą).

3. Wykazanie niezbędnych danych kontaktowych osób uczestniczących w projekcie w celu umożliwienia oszacowania wartości wskaźników rezultatu długoterminowego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, dane osobowe uczestników gromadzone w SL2014 służą m.in. oszacowaniu wartości wskaźników rezultatu długoterminowego, stanowiąc źródło danych kontaktowych do przeprowadzenia badań ewaluacyjnych.

W związku z powyższym w Podręczniku Beneficjenta, będącym instrukcją korzystania z SL2014, wskazano na konieczność uzupełnienia w formularzu uczestników pola Telefon kontaktowy lub pola Adres e-mail.


Prawidłowe wykazanie w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 danych osób biorących udział w projektach EFS jest konieczne w celu zapewnienia pełnej i rzetelnej informacji nt. efektów wsparcia realizowanego w projekcie i stanowi jeden z warunków zatwierdzenia wniosku beneficjenta o płatność.