Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki oceny formalnej konkurs nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+

data publikacji: 22-01-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Podzdziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Lista projektów znajduje się również na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Do pobrania: