Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakończenie przez IZ POWER realizacji pierwszego badania tematycznego pn. Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

data publikacji: 07-07-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia informację dotyczącą zakończenia przez IZ POWER realizacji pierwszego badania tematycznego, będącego częścią wieloletniego projektu ewaluacyjnego pn. „Badanie efektów wsparcia zrealizowanego na rzecz osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)”. Raporty ze wszystkich zrealizowanych etapów badania dostępne są poprzez stronę http://www.power.gov.pl/, w zakładce O programie / Przeczytaj analizy, raporty i podsumowania.

Cele tego badania odnosiły się zarówno do bieżącej oceny i monitorowania wsparcia realizowanego na rzecz osób poniżej 30 roku życia, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również całościowej oceny wpływu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych na zmiany społeczno – gospodarcze dotyczące sytuacji osób młodych w Polsce.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, jak również na podstawie zapisów Planu ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, opracowana na podstawie wniosków wynikających z niniejszego badania tabela rekomendacji, została poddana pod dyskusję a następnie przyjęta uchwałą Komitetu Monitorującego PO WER.

Rekomendacje te dotyczą przede wszystkim:

  • Wprowadzenia w Planach Działania PO WER na 2017 rok kryteriów dostęp określających:
    • minimalny udział osób o niskich kwalifikacjach, które muszą zostać objęte wsparciem;
    • wymóg aby wspierany udział osób do 29 roku życia z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym w projektach PUP był nie mniejszy niż udział osób do 29 roku życia z takim poziomem wykształcenia zarejestrowanych, w danym urzędzie;
  • zwiększenie wykorzystania, odznaczających się wysoką skutecznością bonów: stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie oraz szkoleniowych;
  • zwiększenie liczby pracowników zajmujących się bezpośrednią współpracą z klientem PUP;
  • zwiększenia aktywności PUP w poszukiwaniu ofert pracy poprzez współpracę z pracodawcami zarówno na lokalnych jak i ponadlokalnych rynkach pracy;
  • zapewnienia wymiany doświadczeń oraz najlepszych praktyk na poziomie lokalnym, pomiędzy pracownikami PUP i OHP;
  • wprowadzenia wymogu, w odniesieniu do ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej przygotowania biznesplanu, z którego wynikać będzie, czy i w jakim okresie działalność będzie przynosiła zysk oraz jakie są potencjalne ryzyka, które mogą przyczynić się do upadku planowanej działalności, wraz z propozycją działań zaradczych. Założenia te powinny podlegać ocenie jako element, który warunkuje uzyskanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.