Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaktualizowana lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15

data publikacji: 04-11-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną* listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski* zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa oraz na podstawie Orzeczenia Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.

*) Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 opublikowana 28.01.2016 r. została zaktualizowana poprzez usunięcie projektów, które w trakcie oceny merytorycznej zostały wycofane do ponownej oceny formalnej i odrzucone z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych oraz uwzględnienie wyników zakończonej procedury odwoławczej na etapie oceny formalnej.

Do pobrania: