Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaktualizowany Harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15

data publikacji: 25-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zaktualizowano Harmonogram oceny wniosków o dofinansowanie projektu dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/15 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniższa tabela ilustruje przewidywany termin zakończenia oceny formalno-merytorycznej oraz rozstrzygnięcia konkursu.

OCENA FORMALNO-MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

Ocena formalno-merytoryczna.

Do dnia 30.06.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz zamieszczenie na stronie internetowej w www.efs.wup.poznan.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.power.gov.pl listy projektów w wybranych do dofinansowania.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie najwcześniej na listopad 2016 r. Czas potrzebny na rozstrzygniecie konkursu od momentu podpisania przez oceniających kart oceny formalno-merytorycznej wszystkich wniosków ocenianych w ramach KOP zależy od wielu zmiennych, w tym przede wszystkim od liczby wniosków podlegających ocenie, wyniku oceny poszczególnych wniosków oraz liczby wniosków kierowanych do negocjacji.