Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Aktualności EFS | 2016 | Październik | Zasada konkurencyjności

Zasada konkurencyjności

data publikacji: 10-10-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące Bazy konkurencyjności Funduszy Europejskich i zasady konkurencyjności w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 Ministerstwo Rozwoju informuje, iż zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto, a rozeznania rynku do wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie. Zarówno rozeznanie rynku, jak i zasada konkurencyjności zmierzają do wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże w przypadku zasady konkurencyjności wymagane jest ponadto przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Celem Wytycznych zatem jest, aby dla wydatków o wartości poniżej 50 tys. zł netto włącznie zastosowanie miała bardziej uproszczona procedura wyboru najkorzystniejszej oferty aniżeli zasada konkurencyjności. Jednakże, w związku z faktem, że Wytyczne nie przewidują możliwości zastąpienia procedury rozeznania rynku zasadą konkurencyjności, beneficjenci dla wydatków do 50 tys. PLN netto włącznie mogą zastosować zasadę konkurencyjności pod warunkiem dopełnienia procedur rozeznania rynku wskazanych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie. Bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dedykowana zamówieniom udzielanym zgodnie z zasadą konkurencyjności, nie służy jednak do upubliczniania zapytań ofertowych powstałych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku.

Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju informuje, iż nowelizacja ww. Wytycznych przewiduje zmianę warunków kwalifikowalności dotyczących procedury rozeznania rynku.