Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych

data publikacji: 13-11-2015

Zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (interpretacja zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020) Zgodnie z treścią podrozdziału 6.10 pkt 1 Wytycznych wkład niepieniężny to stanowiący część lub całość wkładu własnego wydatek kwalifikowalny, wniesiony na rzecz projektu, nieprzekazany beneficjentowi w formie dofinansowania. Może być on wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Oznacza to, że wkład własny niepieniężny powinien być co do zasady w posiadaniu beneficjenta przed okresem realizacji projektu (wyjątkiem jest wkład w postaci świadczeń wolontariuszy).

Wkład własny niepieniężny należy odróżnić od amortyzacji oraz wkładu własnego pieniężnego, który stanowi opłacenie przez beneficjenta ze środków własnych wydatków kwalifikowalnych w projekcie, np.: w postaci zapłaty za wynagrodzenie personelu projektu, za wynajem sali lub utrzymanie powierzchni biurowych.

Co do wyceny wkładu własnego należy zwrócić uwagę po pierwsze na zapisy podrozdziału 6.10 Wytycznych Wkład niepieniężny, a po drugie podrozdziału 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku. Każdy wydatek w projekcie, bez względu na to czy dotyczy dofinansowania czy wkładu własnego, musi być bowiem racjonalny, efektywny i bezpośrednio związany z celami projektu. W praktyce oznacza to, że beneficjent we wniosku o dofinansowane powinien rozważyć, co dokładnie wnosi jako wkład własny uwzględniając cele i potrzeby projektu, co podlega ocenie w trakcie weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

Tym samym, beneficjenci planujący wnieść wkład własny do projektu związany z wykorzystaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinni zwrócić uwagę na różny sposób wnoszenia wkładu własnego do projektu, w zależności od rodzaju środka trwałego (podrozdział 6.12.1 Wytycznych):

 1. środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. wyposażenie pracowni komputerowych w szkole, wniesienie do projektu nieruchomości lub jej części),
 2. środki trwałe wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia, wynajem sal szkoleniowych),

tylko bowiem te opisane w lit. a mogą być wniesione do projektu w całości na podstawie operatu szacunkowego, stanowiącego wycenę wkładu własnego niepieniężnego, np. wniesiona jako wkład własny niepieniężny może być nieruchomość lub jej część na potrzeby otwarcia punktu przedszkolnego, który ma funkcjonować w okresie i po okresie jego realizacji lub środki trwałe w ramach wyposażenia pracowni komputerowych w szkole.

Dodatkowo, beneficjenci powinni przeanalizować sposób wnoszenia wkładu własnego w zależności od posiadanych składników majątku.
Jeżeli bowiem na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiadają środki trwałe, np.: nieruchomość to kwalifikowalne mogą być:

 1. w przypadku lit. a:
  - wkład niepieniężny do wysokości ceny rynkowej nieruchomości lub jej części wnoszonej do projektu - jeżeli przeznaczają nieruchomość bezpośrednio na cele projektu w trakcie jego trwania i po zakończeniu realizacji (patrz lit. a powyżej); wkładem jest wartość całej nieruchomości lub jej części wnoszonej do projektu.
  W przypadku pozostałych środków trwałych są one kwalifikowalne zgodnie z zapisami podrozdziału 6.10 Wytycznych.
 2. w przypadku lit. b:
  - odpisy amortyzacyjne dokonane w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu lub - jeżeli nieruchomość została już całkowicie zamortyzowana,
  - wkład niepieniężny do wysokości odpisów amortyzacyjnych za okres realizacji projektu wyliczonych na podstawie ostatniej stawki amortyzacyjnej proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu,
  - wkład niepieniężny do wysokości kosztu wynajmu wynikającego ze stawek rynkowych, w szczególności zgodnego ze stawkami obowiązującymi u beneficjenta, proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu.

Dodatkowo w obu przypadkach kwalifikowalny może być wkład pieniężny jako koszt utrzymania środka trwałego, np.: nieruchomości lub jej części, wyłącznie w przypadku jeśli nie stanowi to podwójnego finansowania tego samego wydatku, np.: jeśli koszt utrzymania nieruchomości nie był uwzględniony w kwocie jej wynajmu.

Jeżeli jednak na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie posiadają środka trwałego, a planują jego wykorzystanie do projektu to kwalifikowalny może być wkład własny pieniężny w wysokości kosztów poniesionych na pozyskanie środka trwałego, np. koszt zakupu, wynajmu, leasingu lub amortyzacji, zgodnie z Wytycznymi.

IZ PO WER zwraca uwagę, iż przy planowaniu wnoszenia do projektu środków trwałych należy mieć na uwadze zapisy całego podrozdziału 6.12 Wytycznych, a także kierować się zasadą racjonalności, efektywności i zgodności wydatku z celami projektu zgodnie z rozdziałem 6.2 Wytycznych.