Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana terminu naboru projektów pozakonkursowych MOPR i PCPR w ramach Poddziałania 7.1.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15)

data publikacji: 25-09-2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 24 września 2015 r.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 1064/2015 zatwierdził zmianę terminu naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Osi priorytetowej 7. Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe
realizowane przez OPS, MOPR i PCPR
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż wnioski
o dofinansowanie w ramach naboru nr RPWP.07.01.01-IZ-00-30-001/15
można składać w terminie:

14.09.2015 r. – 30.10.2015 r.


Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca naboru znajdują się
na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 tj. www.wrpo.wielkopolskie.pl