Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmienione wytyczne horyzontalne pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

data publikacji: 18-01-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że dnia 30 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał zmienione wytyczne horyzontalne pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne). Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: www.mr.gov.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładka: Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich/Zapoznaj się z prawem i dokumentami).

Najważniejsze zmiany wprowadzone do drugiej wersji Wytycznych obejmują:

  1. dodanie rozdziału 3.7 Rozliczanie kwot podlegających zwrotowi i doprecyzowanie w nim definicji nieprawidłowości i zasad dokonywania zwrotów przez PUP wydatków nieprawidłowo wydatkowanych,
  2. doprecyzowanie zapisów odnośnie prowadzenia przez PUP pomocniczego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu PUP,
  3. zwolnienie IZ RPO z obowiązku przekazywania do MR miesięcznych zestawień na temat kwot wydatków z Funduszu Pracy certyfikowanych do KE. Ponadto, w tekście Wytycznych dokonano zmian redakcyjnych i doprecyzowujących obecne przepisy.

Zapisy wytycznych obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.