Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmienione Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

data publikacji: 07-03-2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 3 marca 2016 r. minister rozwoju podpisał „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Zmiany w Wytycznych dotyczą zasad wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Zostały one wprowadzane ze względu na konieczność zwiększenia konkurencyjności w dostępie do środków EFS.

Obowiązująca wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i obowiązkami. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż ww. aktualny dokument znajduje się również na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO WER/Obowiązujące akty prawne i wytyczne oraz Program WRPO 2014+/Obowiązujące akty prawne i wytyczne.

Do pobrania: