Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Znowelizowana wersja Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

data publikacji: 15-10-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż znowelizowany został dokument Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach nowelizacji dokonano zmian wynikających z przeglądu śródokresowego Programu jedynie w części dotyczącej Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie.

Zmian dokonano w następujących częściach Zasad:

  • Zasady systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013;
  • Podręcznik wskaźników PO KL (zmieniono część dotyczącą sposobu pomiaru wskaźników Priorytetu V PO KL);
  • wzór formularza załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL – Tabela 7 Osiągnięte wartości wskaźników;
  • wzór formularza sprawozdania z realizacji Działania w ramach PO KL - Załącznik nr 1 Osiągnięte wartości wskaźników;
  • wzór formularza sprawozdania z realizacji Priorytetu w ramach PO KL - Załącznik nr 1 Osiągnięte wartości wskaźników.

W wybranych wskaźnikach Priorytetu V PO KL doprecyzowano metodologię oraz sposób ich pomiaru. Modyfikacji podlegały również nazwy wybranych wskaźników zgodnie ze zmianami uzgodnionymi w ramach przeglądu śródokresowego.

Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła w dniu 7 października 2013 r. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerem 7.5.0. Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmie m.in. aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Priorytecie V PO KL w ramach przeglądu śródokresowego. Jednocześnie do 25 października 2013 r. Instytucja Zarządzająca PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP, do tego dnia istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.

Zaktualizowane dokumenty dostępne są w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Zasady systemu sprawozdawczości PO KL.